წიგნი

1. საბანკო საქმიანობის წარმოშობა და საბანკო სისტემა
1.1. საბანკო საქმიანობის ჩამოყალიბების ისტორიული მიმოხილვა
1.2. ბანკების კლასიფიკაცია და სახეობები
1.3. საბანკო-საკრედიტო სისტემა და მისი ელემენტები
საკონტროლო კითხვები (თავი 1)

2. ცენტრალური ბანკები
2.1. ცენტრალური ბანკების წარმოშობის წინაპირობები
2.2. ცენტრალური ბანკების წარმოშობა და საბანკო სისტემის ჩამოყალიბება
2.3. ცენტრალური ბანკის როლი, ძირითადი ფუნქციები და ამოცანები
2.4. ცენტრალური ბანკის ფულად-საკრედიტო რეგულირების ინსტრუმენტები
საკონტროლო კითხვები (თავი 2)

3. კომერციული ბანკების საქმიანობა და ოპერაციები
3.1. კომერციული ბანკის საქმიანობის არსი და ძირითადი თავისებურებები
3.2. კომერციული ბანკის საქმიანობის პრინციპები
3.3. კომერციული ბანკის ფუნქციები და ოპერაციები
3.4. თანამედროვე საბანკო საქმიანობის განვითარების ტენდენციები
საკონტროლო კითხვები (თავი 3)

4. საქართველოს საბანკო სისტემა
4.1. საბანკო საქმის განვითარების ისტორია საქართველოში
4.2. საბანკო საქმის განვითარების თანამედროვე ეტაპი საქართველოში
4.3. საქართველოს საბანკო-საკრედიტო სისტემა
საკონტროლო კითხვები (თავი 4)

5. საბანკო მენეჯმენტი
5.1. საბანკო მენეჯმენტის არსი, მიზანი და ელემენტები
5.2. სტრატეგიული დაგეგმვა და ბიუჯეტირება კომერციულ ბანკში
5.3. პერსონალის მართვა კომერციულ ბანკში
5.4. ფინანსური მენეჯმენტი კომერციულ ბანკში
5.5. კომერციული ბანკის მენეჯმენტის შეფასება
საკონტროლო კითხვები (თავი 5)

6. კომერციული ბანკის რესურსები და პასიური ოპერაციები
6.1. კომერციული ბანკის პასიური ოპერაციები
6.2. კომერციული ბანკის პასივების სტრუქტურა
6.3. კომერციული ბანკის კაპიტალის ფუნქციები და სტრუქტურა
6.4. კომერციული ბანკის საწესდებო კაპიტალის ფორმირება და მისი წყაროები
6.5. კომერციული ბანკის მოზიდული სახსრები
საკონტროლო კითხვები (თავი 6)

7. კომერციული ბანკის აქტიური ოპერაციები, აქტივების ხარისხი
7.1. კომერციული ბანკის აქტივისა და აქტიური ოპერაციების ცნება
7.2. კომერციული ბანკის აქტიური ოპერაციების კლასიფიკაცია
7.3. კომერციული ბანკის აქტივების სტრუქტურა
7.4. კომერციული ბანკის აქტივების ხარისხი და მისი შეფასება
საკონტროლო კითხვები (თავი 7)

8. კომერციული ბანკის ლიკვიდობა და გადახდისუნარიანობა
8.1. კომერციული ბანკის ლიკვიდობისა და გადახდისუნარიანობის არსი
8.2. კომერციული ბანკის ლიკვიდობასა და გადახდისუნარიანობაზე მოქმედი ფაქტორები
8.3. კომერციული ბანკის ლიკვიდობის მართვა
8.4. კომერციული ბანკის ლიკვიდობის შეფასება
საკონტროლო კითხვები (თავი 8)

9. ბუღალტრული აღრიცხვა კომერციულ ბანკში და კომერციული ბანკის ბალანსი
9.1. ბუღალტრული აღრიცხვა ბანკში, მისი ამოცანები, პრინციპები და სახეობები
9.2. ბუღალტრული აღრიცხვის ორგანიზება ბანკში
9.3. კომერციული ბანკის ბალანსი და მისი აგების პრინციპები
9.4. ბანკების ანგარიშთა გეგმა საქართველოში
საკონტროლო კითხვები (თავი 9)

10. კომერციული ბანკის მოგება და მისი მომგებიანობის შეფასება
10.1. კომერციული ბანკის შემოსავლები
10.2. კომერციული ბანკის ხარჯები
10.3. კომერციული ბანკის მომგებიანობის შეფასება
საკონტროლო კითხვები (თავი 10)

11. უნაღდო ანგარიშსწორების სისტემა
11.1. უნაღდო ანგარიშსწორების როლი ეკონომიკაში
11.2. უნაღდო ანგარიშსწორების ორგანიზების ზოგადი დებულებები
11.3. საგადამხდელო სისტემები
11.4. ბანკთაშორისი ანგარიშსწორება
11.5. ანგარიშის გახსნის წესი საქართველოს კომერციულ ბანკებში
საკონტროლო კითხვები (თავი 11)

12. უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმები
12.1. საგადახდო საბუთების სახეობები, მათი გაფორმება და გამოყენება საქართველოში
12.2. ანგარიშსწორება საგადახდო და საინკასო დავალებებით
12.3. დოკუმენტური ოპერაციები
12.4. ანგარიშსწორება ჩეკებით
12.5. უნაღდო ანგარიშსწორება ფიზიკური პირის მიერ
საკონტროლო კითხვები (თავი 12)

13. საბანკო დაკრედიტების თანამედროვე სისტემა
13.1. საბანკო დაკრედიტების საფუძვლები
13.2. კომერციული ბანკის საკრედიტო პოლიტიკა
13.3. კრედიტის უზრუნველყოფის ფორმები
13.4. საბანკო პროცენტი და მის დონეზე მოქმედი ფაქტორები. საპროცენტო მარჟა
13.5. საპროცენტო განაკვეთის სახეობები და დარიცხვის მეთოდები
საკონტროლო კითხვები (თავი 13)

14. საბანკო კრედიტის სახეობები
14.1. საბანკო კრედიტების კლასიფიკაცია
14.2. ერთჯერადი კრედიტების გაცემა
14.3. დაკრედიტება საკრედიტო ხაზების მეშვეობით
14.4. ოვერდრაფტი
14.5. სამომხმარებლო კრედიტი და საკრედიტო ბარათები
14.6. იპოთეკური კრედიტი
14.7. ბანკთაშორისი დაკრედიტება
საკონტროლო კითხვები (თავი 14)

15. დაკრედიტების პროცესი კომერციულ ბანკში
15.1. დაკრედიტების ეტაპები კომერციულ ბანკში
15.2. საკრედიტო განაცხადი და ინტერვიუ მსესხებელთან
15.3. პროექტის დამუშავება, კრედიტის დამტკიცება და საკრედიტო ხელშეკრულების გაფორმება
15.4. კრედიტის დაფარვა და საკრედიტო ხელშეკრულების პირობების შესრულების მონიტორინგი
15.5. პრობლემურ კრედიტებთან მუშაობა
საკონტროლო კითხვები (თავი 15)

16. მსესხებლის კრედიტუნარიანობის შეფასება
16.1. მსესხებლის კრედიტუნარიანობის ცნება
16.2. მსესხებლის კრედიტუნარიანობის შეფასების კრიტერიუმები
16.3. მსესხებლის კრედიტუნარიანობის შეფასების მეთოდები
16.4. იურიდიული პირის კრედიტუნარიანობის შეფასება
16.5. ფიზიკური პირის კრედიტუნარიანობის შეფასება
საკონტროლო კითხვები (თავი 16)

17. კომერციული ბანკის საკასო ოპერაციები
17.1. ბანკის სალაროს მეურნეობის ორგანიზება
17.2. ნაღდი ფულისა და სხვა ფასეულობების მიღებისა და გაცემის წესი
17.3. ბანკნოტებისა და მონეტების ფორმირება
17.4. ფულადი სახსრების ინკასაცია
საკონტროლო კითხვები (თავი 17)

18. კომერციული ბანკის ოპერაციები ფასიანი ქაღალდებით
18.1. კომერციული ბანკი და ფასიანი ქაღალდების ბაზარი
18.2. კომერციული ბანკის საინვესტიციო ოპერაციები ფასიანი ქაღალდებით
18.3. ოფციონები, ფიუჩერსები, სვოპები
საკონტროლო კითხვები (თავი 18)

19. კომერციული ბანკის სავალუტო ოპერაციები
19.1. სავალუტო ოპერაციების არსი და კლასიფიკაცია
19.2. სავალუტო ბაზარი და მისი სტრუქტურა
19.3. კომერციული ბანკის სავალუტო ოპერაციების სახეობები
19.4. სავალუტო რისკების მართვა და სავალუტო ოპერაციების აღრიცხვა
საკონტროლო კითხვები (თავი 19)

20. კომერციული ბანკის დანარჩენი ოპერაციები
20.1. ლიზინგი
20.2. ფაქტორინგი
20.3. ფორფეტინგული ოპერაციები
საკონტროლო კითხვები (თავი 20)

21. თანამედროვე საბანკო პროდუქტები და ტექნოლოგიები
21.1. საბანკო პლასტიკური ბარათები
21.2. დისტანციური საბანკო მომსახურება
21.3. ბანკომატი
21.4. ელექტრონული გზავნილები სავაჭრო ორგანიზაციებში
საკონტროლო კითხვები (თავი 21)

22. საბანკო რისკების სახეობები
22.1. საბანკო რისკები და მათი კლასიფიკაცია
22.2. საკრედიტო რისკი
22.3. საბაზრო (საპროცენტო, სავალუტო, საფონდო) რისკები
22.4. ლიკვიდობის რისკი
22.5. საოპერაციო რისკი
22.6. სამართლებრივი რისკი
22.7. რეპუტაციის რისკი
22.8. სტრატეგიული რისკი
საკონტროლო კითხვები (თავი 22)

23. საბანკო რისკების მართვა
23.1. რისკმენეჯმენტი კომერციულ ბანკში
23.2. რისკების შეფასებისა და მართვის სისტემა
23.3. რისკების მართვის გამოყენება საბანკო ზედამხედველობის თვალსაზრისით
საკონტროლო კითხვები (თავი 23)

24. კომერციული ბანკის საქმიანობის კონტროლის სისტემა და ანგარიშგება
24.1. შიდა კონტროლის სისტემა კომერციულ ბანკში
24.2. კომერციული ბანკის შიდა აუდიტი
24.3. კომერციული ბანკის გარე აუდიტი
24.4. საბანკო ანგარიშგების მნიშვნელობა და სახეობები
საკონტროლო კითხვები (თავი 24)

გამოყენებული ლიტერატურა

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail